TUOTANNON KEHITYSPROJEKTI

Kehitysprojektin keskeisenä sisältönä on kokonaisvaltainen tuotannon kehittäminen, uudelleen organisointi ja tuottavuuden parantaminen. Tehdyt projektit ovat usein olleet pitkiä ja jatkuneet samalle toimeksiantajalle
monena vuotena. Tehdyissä projekteissa ei yritysjohto olisi voinut hyväksyä yli sadan päivän konsultointeja
tai uusia toimeksiantoja, ellei tuloksia olisi syntynyt

Kehitystarpeeseen liittyviä kysymyksiä ovat esimerkiksi:

Onko prosessissa pullonkauloja tai toimintaedellytysten puutteita?  
Ovatko valmistuksen tavoitteet ristiriidassa toteutuneiden tulosten kanssa?  
Onko tuotantoprosessin tuottavuus liian alhainen? 

Seuraavassa kehittäjän huoneentaulussa on konkreettiset kehittämisen alueet:


Kun näille huoneentaulun kohteille on tehty kaikki tarvittavat kehittämistoimet, on tuottavuuden nousu taattu.
TOIMINTATAPA

Toimintatapani on edetä organisaatiossa alhaalta ylöspäin, eli taloon tullessani lyöttäydyn ruohonjuuritasolle ja haen sieltä henkilöstön luottamuksen, joka luo edellytykset tehokkaalle kehitystyölle. Aloitan työskentelyn osa-alue kerrallaan, joista lopuksi muodostuu kokonaisuus. Teen kehitystyön edellyttämät toimenpiteet mahdollisimman pitkälle henkilökohtaisesti ja lopetan vasta sitten, kun uudet toimintatavat toimivat myös käytännössä. Tällä varmistan sen, että kyseisen kohteen tehokkuus todella paranee.

KEHITTÄMISEN TULOKSET

Projektien tulokset ovat parhaimmillaan johtaneet mm. seuraavanlaisiin parannuksiin:
ball Yrityksen organisaatiota on selkeytetty  
ball On tehty tarvittavat layout-muutokset
ball
Käynnistetty tuottavuuden seuranta 
ball Määritelty työalueiden ja työvaiheiden tavoitteet  
ball Määritelty tavoitteiden mukainen tuotannon ohjaus
ball
Päivitetty omakustannushinnoittelu 
ball Kehitetty palkkausjärjestelmä

Näiden konkreettisten toimenpiteiden avulla tuloksia on alkanut näkyä heti ja se on mahdollistanut projektien jatkuvuuden. Parhaat tulokset on saavutettu niissä yrityksissä, joissa on ollut johdon täysi tuki. Kokonaisuutena projektin aikana on luotu toimintaedellytykset tehokkaalle tuotannolle ja esimiehille työkalut jatkuvaan kehittämiseen jonka tuloksena on ollut kannattavuuden nousu.